+48222145047 +48601616034
biuro@vmg-polska.com.pl
05-532 Baniocha, ul. Przemysłowa 26
VMG Polska

ROK 2013

Realizacje z 2013 roku.

 

07.01.2013

Realizacje prac wyburzeniowych w ramach zadania :

„Przebudowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44”

a w szczególności :

 1. Wyburzenie warstw posadzkowych w piwnicy do rzędnej określonej w projekcie;
 2. Wyburzenie warstw posadzkowych betonowych wraz z okładziną na kondygnacjach parteru, I piętra i II piętra;
 3. Skucie tynków na ścianach oraz sufitach na kondygnacjach parteru, I piętra i II piętra
 4. Wyburzenie ścian i otworów drzwiowych w murze ceglanym gr. do 15cm (wraz ze skuciem tynku i glazury)  na całym obiekcie;
 5. Wyburzenie ścian i otworów drzwiowych w murze ceglanym gr. powyżej 15cm (wraz ze skuciem tynku i glazury) na całym obiekcie;
 6. Wyburzenie dwóch biegów schodowych głównej klatki schodowej oraz schodków na drugim piętrze;
 7. Wyburzenie schodów zewnętrznych;
 8. Wykucie ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych na całym obiekcie;
 9. Wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych podczas prowadzonych prac;
 10. Wszystkie materiały pozyskane podczas rozbiórki są własnością Wykonawcy (poza elementami drewnianymi i wykładzinami dywanowymi);
 11. Zabezpieczenia BHP na czas prowadzenia prac i po ich zakończeniu tj. zabezpieczenie końcówek stropów w miejscach wykuć i przebić.

 


29.01.2013

Realizacja wyburzeń ręcznych w zakresie zadania pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie” w szczególności:

 1. Wyburzenia ścian z cegły i betonu (wewnętrznych i zewnętrznych);
 2. Dostosowanie istniejących murów do nowoprojektowanego układu ścian i otworów drzwiowych i okiennych;
 3. Wyburzenie klatki schodowej (m.in. biegów i podestów schodowych, demontaż balustrad, elementów betonowych, wykucie bruzd br. 10-15cm pod nowoprojektowaną klatkę schodową, podparcie stropów w miejscach koniecznych  itp.)
 4. Demontaż czapek kominowych;
 5. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
 6.  Rozbiórka dachu (m. in.: pokrycia z dachówki, pokrycia z papy, deskowania i łacenia, konstrukcji drewnianej wraz z izolacją termiczną i obiciem)
 7. Rozbiórka stropu drewnianego nad II piętrem wraz z okładzinami i wypełnieniem z polepy;
 8. Demontaż drewnianej klarkii schodowej wraz wykuciem drewnianych balustrad schodowych;
 9. Rozbiórka ścianek działowych na konstrukcji drewnianej obłożonych płytą g-k, wraz z wygłuszeniem;
 10. Skucie wszystkich tynków wewnętrznych wraz z okładzinami;
 11. Wykucie z muru parapetów wewnętrznych;
 12. Demontaż posadzek na gruncie i na stropach międzykondygnacyjnych wraz usunięciem wszystkich warstw wykończeniowych (pozostawienie konstrukcji stropów Kleina);
 13. Wykucie z muru całej stolarki wewnętrznej oraz krat;
 14. Ostrożny demontaż krat i balustrad zewnętrznych;
 15. Rozbiórka świetlika okiennego i zejścia do piwnicy;
 16. Montaż barier ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
 17. Demontaż wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych ( w uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy);
 18. Ogrodzenie placu budowy przy pomocy siatki ogrodzeniowej na słupkach drewnianych;


20.02.2013

Rozpoczęcie prac rozbiórkowych związanych z projektem zagosopodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie.

W zakresie zlecenia wyburzenia włącznie z kruszeniem betonu porozbiórkowego  ,prace ziemne wraz z zagęszczeniem terenu ,cięcia piłami diamentowymi

Zaangażowane sprzęty : koparki z łyżkami , młotami wyburzeniowymi i szczękami kruszącymi  , koparka z długim wysięgiem -22 m, ładowarki , wywrotki , kruszarka szczękowa ,walce , wiertnice oraz piły diamentowe.


05.03.2013

Kruszenie kamienia naturalnego do frakcji 0-31 mm w ilości 50 000 ton w rejonie Gdańska

Zaangażowane sprzęty : kruszarka stożkowa.


06.05.2013

Przygotowanie materiału do kruszenia i kruszenie kruszarką szczękową gruzu betonowego oraz kamienienia polnego do frakcji 0-63 mm w miejscowości Szepietowo

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , koparka z łyżką i młotem wyburzeniowym.


06.03.2013

Kruszenie destruktu asfaltowego do frakcji 0-15mm w ilości 30 000 ton w rejonie Dębicy

Zaangażowane sprzęty : kruszarka udarowa z podczepionym przesiewaczem.


06.03.2013

Kruszenie kamienia naturalnego do frakcji 0-63 mm w ilości 6 000 ton w rejonie Koszalina

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa.


08.03.2013

Przygotowanie materiału do kruszenia i kruszenie kruszarką udarową  asfaltu do frakcji 0-31,5mm na terenie Autostrady A-2.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka udarowa , koparka z łyżką i młotem wyburzeniowym ,ładowarka.


05.04.2013

Kruszenie kamienia naturalnego do frakcji 0-31 mm w ilości 20 000 ton w rejonie Koszalina.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka stożkowa.


05.04.2013

Zlecenie gminne obejmujące kruszenie gruzu wraz z jego załadunkiem oraz przesianiem na frakcje :0-31mm , 31-63 mm ,pow 63mm.

Zaangażowane sprzęty : koparka z młotem wyburzeniowym i łyżką ,ładowarka ,kruszarka szczękowa , przesiewacz dwu pokładowy.

 


22.04.2013

Kruszenie kamienia naturalnego do frakcji 0-31 mm w ilości 10 000 ton w rejonie Koszalina.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka stożkowa.


25.04.2013

Kruszenie gruzu do frakcji 0-63 mm w ilości 8 000 ton w rejonie Szczecina.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa.


26.04.2013

Kruszenie gruzu do frakcji 0-63 mm w ilości 10 000 ton w rejonie Nidzicy.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa.


07.05.2013

Kruszenie gruzu wraz z załadunkiem do kruszarki do frakcji 0-63 mm w rejonie Wrocławia.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , koparka.


08.05.2013

Przygotowanie materiału do kruszenia i kruszenie kruszarką szczękową gruzu betonowego oraz kamienienia polnego do frakcji 0-63 mm w rejonie miejscowości Gniew .

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , koparka z łyżką i młotem wyburzeniowym.


15.05.2013

Kruszenie kamienia naturalnego do frakcji 0-80 mm w ilości 3 000 ton w rejonie Świecia.

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa.


15.05.2013

VMG  podpisało umowę o wykonanie robót wyburzeniowo -budowlanych w ramach kontraktu  na „Budowę zespołu obiektów dla Działu Utrzymania Lotniska””

Do obowiązków VMG należy :

Wykonanie kompletnej rozbiórki części naziemnych i podziemnych budynków będących przedmiotem Robót Podwykonawczych wraz z nawierzchniami drogowymi i innymi budowlami oraz odcięcie przyłączy sieci dochodzących do budynków. W ramach przedmiotowego procesu Podwykonawca:

1.      zabezpieczy plac budowy na okres prowadzonych robót (ogrodzenie terenu budowy po stronie Wykonawcy);

2.      Wykona projekt organizacji ruchu na czas realizacji Robót Podwykonawczych;

3.      Dokona przekruszenia betonu.

4.      Dokona wywozu i utylizacji nadmiaru gruzu oraz pozostałych odpadów wytworzonych w trakcie rozbiórek. Utylizacja odpadów zostanie wykonana zgodnie z Prawem Polskim oraz obowiązującymi przepisami.

5.      Uporządkuje i wyrówna teren robót;


16.05.2013

Obsługa żwirowni w zakresie wydobycia kruszywa , przesiania  i przekruszenia na frakcje 0-31mm w rejonach miejscowości Grunwald .

Zaangażowane sprzęty : przesiewacz ,ładowarka , koparka , kruszarka udarowa 


24.05.2013

Kruszenie asfaltu do frakcji 0-31 mm w ilości 5 000 ton w rejonie Nidzicy

Zaangażowane sprzęty : kruszarka udarowa 


10.06.2013

Kruszenie kamienia brukowego do frakcji 0-31 mm na terenie Jednostki Wojskowej w Żaganiu w ilości ok. 10 000 ton .

zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , kruszarka stożkowa , ładowarka 


09.07.2013

Gminne zamówienie na dostawę gruzu wraz z jego rozsypaniem we skazane przez Zamawiającego miejsce  o frakcji 0-63 mm w ilości 4500 ton.

Zaangażowane sprzęty : ładowarka , samochody samowyładowcze 


07.08.2013

Rekultywacja ziemi wraz z odseparowaniem materiału organicznego ( kamień , drewno itp. ) w ilości ok. 12 000 m3

Zaangażowane sprzęty : samochody samowyładowcze , ładowarki , koparki , przesiewacz dwu pokładowy 


16.08.2013

Przygotowanie materiału do kruszenia i kruszenie kruszarką szczękową gruzu betonowego do frakcji 0-63 mm w ilości ok. 10 000 w ramach realizacji prac rozbiórkowych związanych z projektem zagosopodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie .

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , koparka z łyżką , gryzakiem  i młotem wyburzeniowym , ładowarka.


24.09.2013

Dostawa do odbiorcy w Warszawie destruktu asfaltowego o frakcji 0-31 mm w ilości 1500 ton

Zaangażowane sprzęty : ładowarka , samochody samowyładowcze.


02.10.2013

Przygotowanie materiału do kruszenia i kruszenie kruszarką szczękową gruzu betonowego do frakcji 0-63 mm w ilości ok. 5 000 w miejscowości Baniocha k. Warszawy  .

Zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , koparka z łyżką , gryzakiem  i młotem wyburzeniowym , ładowarka 

 


17.10.2013

Kruszenie kamienia brukowego do frakcji 0-45 mm na w ramach kontraktu „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 „w ilości ok. 10 000 ton .

zaangażowane sprzęty : kruszarka szczękowa , ładowarka 


29.10.2013

Rozbiórka budynków w Warszawie celem realizacji zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz realizację zagospodarowania terenu związanego z zabudową mieszkaniową.

Roboty wyburzeniowe obejmują:

-badania potrzebne do znajomości stanu konstrukcji i infrastruktury znajdującej się przy budynku.

-rozbiórkę przedmiotowego obiektu i wywózkę gruzu wraz z zabezpieczeniem środków wywozu odpadów,

-potrzebne podstemplowania, rusztowania w celu zabezpieczenia budynku przed przypadkowym zawaleniem na każdym etapie robót oraz w celu zabezpieczenia elementów konstrukcji,

-wykonanie wymaganej sygnalizacji placu budowy,

-wykonanie i konserwacje wjazdów na plac rozbiórki,

-zabezpieczenie okolic i wjazdów w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych,

-przygotowanie dokumentacji technicznej robot i uzyskanie oficjalnych zatwierdzeń odpowiednich organów administracji państwowej,

-przygotowanie dokumentacji dotyczącej ewentualnych przekładek sieci zewnętrznych i odcięcie wszystkich mediów wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń.

-z uwagi na przekrycie wiaty płytami azbestowo-cementowymi, rozbiórka musi być wykonana przez firmę posiadającą odpowiednie, zgodne z przepisami, koncesje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych; do odpadów tych zalicza się również wszystkie elementy stykające się bezpośrednio z tymi płytami.

-postępować wg wytycznych bioz

-ze względu na to, że ściany wyburzanych budynków nr 1, 1A, 4A stanowią przedłużenie istniejącego ogrodzenia i bezpośrednio przylegają do ciągów pieszych należy wykonać staranne zabezpieczenia przed rozpoczęciem robót.

 


05.11.2013

Kruszenie asfaltu do frakcji 0-31 mm

Zaangażowane sprzęty :koparka , kruszarka udarowa 


04.12.2013

Kruszenie asfaltu i betonu wraz z przesianiem na frakcje :

 • 0-5   mm
 •  5-31 mm
 • powyżej 31 mm

w ilości 12 000 ton na odcinku budowanej autostrady A1

Zaangażowane sprzęty : przesiewacz , koparka , kruszarka udarowa

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.